Đã cập nhật Giỏ Hàng thành công!!!
Hiển Thị
Sử Dụng: giống cây lâu năm, ra hoa năm đầu tiên; làm hoa cắt cành, hoặc trồng trong chậu to; bìa vườn lâu năm; 
Mùa Vụ: Tháng 12 - 3 để thu hoạch vào tháng 6 - 8; tháng 7-8 để thu hoạch vào năm sau.
Nảy Mầm: 7 - 10 ngày ở nhiệt độ 22 - 24 °C. 

CHUYỂN CHẬU
Chuyển chậu ở nhiệt độ 15- 21 °C; bón đạm Nitrogen ở mức 50 - 100 ppm sau khi chuyển chậu, rồi tăng cường lên 100 - 150ppm sau khi rễ phát triển cứng cáp; 
Giá Thể: Dùng giá thể mix thoát nước tốt; pH 6.0 - 7.5; Nếu ngoài nhà màng, trồng nơi có đất hữu cơ nhiều + đất pha cát để thoát nước tốt; 
Nhiệt Độ: ở nhiệt độ 15 - 18 °C hoặc ngoài nhà màng; Tránh nhiệt độ dưới 5 °C; Vào mùa Xuân, cây bắt đầu phát triển ở nhiệt độ 12 - 18 °C hoặc ở nhiệt độ ngoài nhà màng; 
Bón Phân: bón phân nhiều.

Có 4 giai đoạn phát triển:
I: nảy mầm, rễ chạm tới giá thể; kết thúc khi 2 lá mầm (lá giả) vươn dài. 
II: đến khi 2 lá thật xuất hiện
III: tiếp tục đến khi 80% cây con có thể đem bán;
IV: tất cả cây đều sẵn sàng bán và trưởng thành; 

Quý Khách nên thử nghiệp thực tế tại địa bàn của mình để có căn chỉnh phù hợp.
Chat ngay
Email